Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej w roku 2020, obejmujące orientacyjne wartości: CP – 49,34 ha, CW – 73,87 ha, pielęgnacja gleby – 293,70 ha, odnowienia i poprawki – 86,83 ha, pozyskanie drewna i zrywka drewna 42 000 m3, specjalistyczne przygotowanie gleby pod odnowienia 77,59 ha i inne prace leśne.

Extended TitleWykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mińsk w roku 2020
Changes
Section:
VI.3
Previous text:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego liczonego odrębnie dla każdej części.

New text:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres rzeczowy usług nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Deadline Date2019-11-22
Publication Date2019-11-05
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationNadleśnictwo Mińsk
Attention OfRobert Milewski
AddressGen. K. Sosnkowskiego 41
TownMińsk Mazowiecki
Postal Code05-300
Phone+48 257593525
Fax+48 257593526
Class Code77200000
Class DescriptionForestry services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-28

Forestry services

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej w roku 2020, obejmujące orientacyjne wartości: CP – 49,34 ha, CW – 73,87 ha, pielęgnacja gleby – 293,70 ha, odnowienia i poprawki – 86,83 ha, pozyskanie drewna i zrywka drewna 42 000 m3, specjalistyczne przygotowanie gleby pod odnowienia 77,59 ha i inne prace leśne.

Extended TitleWykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mińsk w roku 2020
Changes
Section:
III.1.2)
Previous text:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

New text:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

I) dla pakietu nr 1 - 100 000 PLN;

II) dla pakietu nr 2 - 100 000 PLN;

III) dla pakietu nr 3 - 100 000 PLN.

Dokumenty potwierdzające udział w postępowaniu:

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

i) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

j) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

k) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp)(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ);

l) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ);

ł) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ);

m) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ);

n) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ).

Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b-n wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 Pzp.

Section:
III.1.3)
Previous text:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

New text:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

Dla pakietu nr 1,2,3

Zrealizował lub realizuje usługi (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy). Przez usługi rozumie się wykonywanie prac w ciągu 1 roku polegających na wykonaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna i innych prac leśnych, na kwotę nie mniejszą niż 400 000 PLN brutto.

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego:

Dla pakietu nr 1,2,3

a) min. 2 szt.: zestawów zrywkowych (ciągnik + przyczepa samozaładowcza wyposażona w chwytak hydrauliczny) lub 2 szt. forwarderów (leśny ciągnik do zrywki nasiębiernej);

b) min. 1 szt. pługa leśnego LPZ-75 lub równoważny, przeznaczonego do przygotowania gleby i oborywania pożarzysk;

c) frez leśny do naorywania rabatowałków – specjalistyczne przygotowanie gleby.

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

a) pakiet nr 1 co najmniej 6 osobami; pakiet nr 2 co najmniej 8 osobami; pakiet nr 3 co najmniej 7 osobami - które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich UE uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65);

b) pakiet nr 1,2,3 - co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim;

c) pakiet nr 1,2,3 - co najmniej 1 osobą, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im szkolenia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im szkolenia przeprowadzone na podstawie przepisów obowiązujących w innych Państwach Członkowskich UE, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego doświadczenia, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego potencjału finansowego, technicznego i kadrowego w więcej niż jednym Pakiecie.

Section:
II.2.5)
Previous text:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

New text:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Kryteria:

1. Kryterium: Cena – 60 %;

2. Kryterium: Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia – 20 %;

3. Kryterium: Doświadczenie pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pracy związanej z pozyskaniem drewna - minimum 3 lata – 20 %.

Section:
II.2.5)
Previous text:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

New text:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Kryteria:

1. Kryterium: Cena – 60 %;

2. Kryterium: Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia – 20 %;

3. Kryterium: Doświadczenie pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pracy związanej z pozyskaniem drewna - minimum 3 lata – 20 %.

Section:
II.2.5)
Previous text:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

New text:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Kryteria:

1. Kryterium: Cena – 60 %;

2. Kryterium: Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia – 20 %;

3. Kryterium: Doświadczenie pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pracy związanej z pozyskaniem drewna - minimum 3 lata – 20 %.

Section:
III.1.1)
Previous text:
New text:

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w załączniku nr 6 do SIWZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W JEDZ należy podać następujące informacje:

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 Pzp informacje wymagane w części III lit. A JEDZ oraz w części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie przestępstwo których mowa w art. 181-188 oraz 218-221 Kodeksu karnego a także przestępstwa, o którym mowa wart. 9 lub 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w części III lit. D JEDZ (w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 270-277, art. 278-298 oraz art. 300-307 kodeksu karnego),

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp – informacje wymagane w części III lit. B JEDZ,

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp – informacje wymagane w części III lit. C wiersz ósmy JEDZ,

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp – informacje wymagane w części III lit.. C wiersz ósmy JEDZ,

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 18 Pzp – informacje wymagane w części III lit. C wiersz ósmy JEDZ,

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp – informacje wymagane w części III lit. C wiersz szósty JEDZ,

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 Pzp – informacje wymagane w części III lit. C wiersz czwarty JEDZ,

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp – informacje wymagane w części III lit. D JEDZ,

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp – informacje wymagane w części III lit. D JEDZ,

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp – informacje wymagane w części III lit. C wiersz drugi JEDZ,

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp – informacje wymagane w części III lit. C wiersz trzeci JEDZ,

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp – informacje wymagane w części III lit. C wiersz siódmy JEDZ,

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp – informacje wymagane w części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ,

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp – informacje wymagane w części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ,

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp – informacje wymagane w części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ.

Deadline Date2019-11-22
Publication Date2019-10-28
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationNadleśnictwo Mińsk
Attention OfRobert Milewski
AddressGen. K. Sosnkowskiego 41
TownMińsk Mazowiecki
Postal Code05-300
Phone+48 257593525
Fax+48 257593526
Class Code77200000
Class DescriptionForestry services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-18

Forestry services

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej w roku 2020, obejmujące orientacyjne wartości: CP – 49,34 ha, CW – 73,87 ha, pielęgnacja gleby – 293,70 ha, odnowienia i poprawki – 86,83 ha, pozyskanie drewna i zrywka drewna 42 000 m3, specjalistyczne przygotowanie gleby pod odnowienia 77,59 ha i inne prace leśne.

Extended TitleWykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mińsk w roku 2020
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej w roku 2020, obejmujące orientacyjne wartości: CP – 17,76 ha, CW – 14,73 ha, pielęgnacja gleby – 111,87 ha, odnowienia i poprawki – 19,11 ha, pozyskanie drewna i zrywka drewna 11 471 m3, specjalistyczne przygotowanie gleby pod odnowienia 23,39 ha i inne prace leśne.

Deadline Date2019-11-22
Publication Date2019-10-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value1074936.00
OrganisationNadleśnictwo Mińsk
Attention OfRobert Milewski
Addressgen. K. Sosnkowskiego 41
TownMińsk Mazowiecki
Postal Code05-300
Phone+48 257593525
Fax+48 257593526
Class Code77200000
Class DescriptionForestry services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 19, 2019
Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1): Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Ks. Józefa Zator-Przytockiego 7 w Gdańsku w...
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na adaptacji budynków Zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach, obejmujących w szczególności przebudowę istniejących budynków Zespołu powięziennego, oraz opracowanie projektu wykonawczego...
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie systemu melioracyjnego łąk w Leśnictwie Taftowo na cele przyrodnicze.Wykonana przebudowa musi zagwarantować retencję wody na poziomie 23 078 m3/rok.Elementami systemu melioracyjnego...
View more