1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu projektowanego rezerwatu przyrody „Przysłup”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

Extended TitleWykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu projektowanego rezerwatu przyrody „Przysłup”
Extended Description

1) Wykonawca w ramach zamówienia przeprowadzi w sezonie 2019/2020 w terminie od podpisania umowy do końca sierpnia 2020 r. inwentaryzację przyrodniczą terenu projektowanego rezerwatu przyrody „Przysłup” na terenie miejscowości Manasterzec (gmina Lesko), w leśnictwie Manasterzec (dawniej Monasterzec lub Manasterz; wydzielenia leśne: 8a, 9a, 9b, 11a, 11b, 11c, 15a, 17a, 17b, 18a) polegającą na wykonaniu:

a) spisu elementów przyrodniczych występujących na wskazanym obszarze,

b) oceny ich zachowania,

c) identyfikacji i osądu zarówno istniejących, jak i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,

d) weryfikacji danych zawartych w istniejącej już dokumentacji,

e) prognozy przyszłych zmian,

f) opracowania koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody.

2) Wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji będzie sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja (z uwzględnieniem spisu treści):

I. Opisowa przedstawiająca wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym:

a) opis przeprowadzonych prac terenowych, ze wskazaniem metodyki oraz terminu prowadzenia prac,

b) wyszczególnienie gruntów w granicach analizowanego obszaru na podstawie ewidencji gruntów, według numeracji przyjętej w planie urządzenia lasu, z podaniem rodzaju użytków gruntowych,

c) jako załącznik do dokumentacji opisowej należy dołączyć wypełnione karty obserwacji na stanowiskach oraz karty obserwacji gatunków w obszarze (według wzoru zawartego w Monitoringu gatunków zwierząt i roślin – GIOŚ przewodnik metodyczny) wykonane na potrzeby oceny stanu ochrony,

d) wykonanie zdjęć fitosocjologicznych w ilości nie mniejszej niż 20,

e) inwentaryzację zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych z ich charakterystyką, oceną stanu i prognozą przyszłych zmian, w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna obejmować w szczególności:

a. ekosystemy leśne w zakresie: typów ekosystemów leśnych i zbiorowisk roślinnych wraz z oceną zachodzących w nich procesów, drzewostanów z podaniem typu siedliskowego lasu, potencjalnego i rzeczywistego zbiorowiska roślinnego, składu gatunkowego zasobności w m3/ha, zdrowotności, bonitacji, stopnia zwarcia i zadrzewienia, struktury wiekowej i przestrzennej, stanu odnowień naturalnych, zgodności składu gatunkowego ze składem zbiorowiska naturalnego, zasobów martwych drzew ważnych dla zachowania różnorodności biologicznej,

b. gatunki roślin, zwierząt i grzybów dziko występujących oraz ich siedliska i stanowiska w szczególności objęte ochroną gatunkową oraz zagrożone wyginięciem lub rzadko występujące, występujące poza granicami naturalnego zasięgu, w szczególności zagrażające gatunkom rodzimym,

f) charakterystykę i ocenę stanu zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych,

g) ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych występujących na terenie projektowanego rezerwatu przyrody,

h) analizę skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, w tym rozpoznanie dotychczasowych zmian zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych oraz przyczyn tych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów przeprowadzonych działań ochronnych,

i) opracowanie koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych włącznie ze wskazaniem zadań ochronnych, wynikających z koncepcji, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji, w szczególności:

a. określenia strategicznych celów ochrony projektowanego rezerwatu przyrody,

b. określenia potrzeb i uwarunkowań zastosowania ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej,

c. określenia priorytetów realizacji zadań ochronnych i sposobów ich szczegółowego planowania,

d. określenia, w razie potrzeby, miejsc i zasad stosowania poszczególnych sposobów ochrony oraz szczegó

Deadline Date2019-11-25
Publication Date2019-10-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Attention OfDominika Dudzic
Addressal. Piłsudskiego 38
TownRzeszów
Postal Code35-001
Phone+48 177850044
Class Code90700000
Class DescriptionEnvironmental services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 16, 2019
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn:. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na...
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku po byłej Aptece szpitalnej na budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul....
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego al. Zjednoczenia 21/23 Kasprowicza 53 (nr rej. 19)W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci...
View more