Дейностите са с характер на строителство за изпълнение на работен проект за трайно укрепване на участъците на км 8+920 и на км 12+983 в междугарието Варвара—Долене. Железопътната линия на тези места преминава през силно изветрели гранити. Скалите са силно напукани и с неблагоприятно залягане на наклона им към жп линията. Наклонът и разпространението на пукнатините е неблагоприятен за устойчивостта на откоса. Под въздействието на атмосферните условия изветряват и създават предпоставки от възникване на самообрушвания както на отделни дребни скални късове, така и на по- големи отломки.

Extended TitleИзграждане на 2 броя стоманобетонови джоб стени на км 8+920 и на км 12+983 в междугарието Варвара—Долене по 16-а жп линия
Extended Description

Предвижда се изпълнение на следните дейности:

Изпълнение на СМР по приет проект за изграждане на 2 нови стоманобетонови джоб стени на км 8+920 и на км 12+983 в междугарието Варвара—Долене.

Основни СМР: обрушване на ерозирали скали и почви, изкопи и извозване на земно-скални почви, изграждане на стоманобетонови джоб стени в основата на стръмни откоси, възстановяване и изграждане на предпазни канали и отводнителни съоръжения.

Изготвяне на строителна документация и екзекутиви.

Дейностите се изпълняват при предварително осигурени безопасни условия на труд в условията на влакови прозорци.

Publication Date2020-02-27
CountryBulgaria
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value385216.67
OrganisationДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Attention Ofинж. Цветелина Николова
Addressбул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
TownSofia
Postal Code1233
Phone+359 2932913
Fax+359 29310663
Class Code45234100
Class DescriptionRailway construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 30, 2020
Описанието на обектите, видовете работи, които ще се изпълняват и начинът на изпълнение е направено в техническа спецификация — описано подробно в отделно приложение.Обособени позиции. Обществената поръчка е разделена на...
View more
Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител/изпълнители, които да разработят инвестиционни проекти във фаза технически проекти, да извършат СМР и да осъществят авторски надзор по време на строителството...
View more
Deadline: May 8, 2020
„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани...
View more