1) Przedmiot zamówienia obejmuje remont dróg szutrowych z wydzielonymi ścieżkami rowerowymi o łącznej długości 9 915 m.

2) Zamówienie podzielono na 8 części:

a) część I Remont dróg szutrowych z wydzieloną ścieżką rowerową – Miasto Giżycko;

b) część II Remont dróg szutrowych z wydzieloną ścieżką rowerową – Gmina Pisz;

c) część III Remont dróg szutrowych z wydzieloną ścieżką rowerową – Gmina Mrągowo;

d) część IV Remont dróg szutrowych z wydzieloną ścieżką rowerową – Gmina Ryn;

e) część V Remont dróg szutrowych z wydzieloną ścieżką rowerową – Zarząd Dróg Powiatowych w Mrągowie;

f) część VI Remont dróg szutrowych z wydzieloną ścieżką rowerową – Gmina Węgorzewo;

g) część VII Remont dróg szutrowych z wydzieloną ścieżką rowerową – Gmina Pozezdrze;

h) część VIII Remont dróg szutrowych z wydzieloną ścieżką rowerową – Zarząd Dróg Powiatowych w Piszu.

3) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką.

Extended TitleRemont dróg szutrowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c.1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem(dla każdej z części), w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 budową/przebudową/remontem ścieżki rowerowej o nawierzchni o szutrowej lub/i wykonaniem budowy drogi/ remontu drogi/podbudowy drogi o wartości minimum

• część 1 minimum 50 000,00 zł brutto;

• część 2 minimum 1 000 000,00 zł brutto;

• część 3 minimum 10 000,00 zł brutto;

• część 4 minimum 200 000,00 zł brutto;

• część 5 minimum 500 000,00 zł brutto;

• część 6 minimum 1 000 000,00 zł brutto;

• część 7 minimum 100 000,00 zł brutto;

• część 8 minimum 50 000,00 zł brutto;.

c.2 Wykonawca składający ofertę dla więcej niż jednej części zamówienia, w każdej z nich może wykazać się realizacją tej samej roboty o wartości odpowiadającej warunkowi dla danej części.

Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. C. 1a JEDZ.

c.3.Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem (dla każdej z części), przynajmniej:

Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi

W zakresie wyżej wymienionych uprawnień Zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Jedna z wskazanych przez Wykonawcę osób zostanie wyznaczona do pełnienie funkcji Kierownika budowy. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie ich łączne dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia).

Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. C. 6 JEDZ.

New text:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c.1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem(dla każdej z części), w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 budową/przebudową/remontem ścieżki rowerowej o nawierzchni o szutrowej lub/i wykonaniem budowy drogi/ remontu drogi/podbudowy drogi o wartości minimum

— część 1 minimum 50 000,00 PLN brutto,

— część 2 minimum 1 000 000,00 PLN brutto,

— część 3 minimum 10 000,00 PLN brutto,

— część 4 minimum 200 000,00 PLN brutto,

— część 5 minimum 500 000,00 PLN brutto,

— część 6 minimum 900 000,00 PLN brutto,

— część 7 minimum 100 000,00 PLN brutto,

— część 8 minimum 50 000,00 PLN brutto.

c.2. Wykonawca składający ofertę dla więcej niż jednej części zamówienia, w każdej z nich może wykazać się realizacją tej samej roboty o wartości odpowiadającej warunkowi dla danej części.

Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. C. 1a JEDZ.

c.3. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem (dla każdej z części), przynajmniej:

Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi

W zakresie wyżej wymienionych uprawnień Zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Jedna z wskazanych przez Wykonawcę osób zostanie wyznaczona do pełnienie funkcji Kierownika budowy. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 Pzp, oceniany będzie ich łączne dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia).

Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. C. 6 JEDZ.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-01-08
New text:
2021-11-25
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-01-08
New text:
2021-01-25
Deadline Date2021-11-25
Publication Date2021-01-13
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationStowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
Attention OfAnna Bogdanowicz
Addressul. Kolejowa 6
TownMikołajki
Postal Code11-730
Phone+48 515576703
Class Code45233290
Class DescriptionInstallation of road signs
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 10, 2021
Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia P.P. z al. Solidarności”.Przedmiotowa...
View more
Deadline: Feb 9, 2021
Niniejsze zadanie składa się z:— części I i— części II.Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie...
View more
Deadline: Jan 21, 2021
„Przebudowa ul. Moniuszki w Łodzi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza”.
View more