Predmetom zákazky je realizácia Projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1

Poprad Matejovce

Extended TitleZlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce_2
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-01-10
New text:
2022-01-27
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-01-10
New text:
2022-01-27
Deadline Date2022-01-27
Publication Date2021-12-24
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationStredná odborná škola elektrotechnická
Attention OfIng. Anna Lorencovičová
AddressHlavná
TownPoprad
Postal Code05951
Phone+421 527731696
Fax+421 527731617
Class Code45315000
Class DescriptionElectrical installation work of heating and other electrical building-equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-12-10

Construction work

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1, Poprad Matejovce_2

Extended TitleZlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce_2
Changes
Section:
VI.3
Previous text:

Povodne nebolo nic uvedene.

New text:

Doplna sa text:

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, b) klikne na názov zákazky, c) klikne na Prihlásiť sa do zákazky, d) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk.

Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári Oznámenia o vyhlásení VO limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Oznámenia uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Oznámenia uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Zábezpeka: Vyžaduje sa 300 000,00 EUR , ďalšie informácie ohľadne zábezpeky sú uvedené v SP

Deadline Date2022-01-10
Publication Date2021-12-10
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationStredná odborná škola elektrotechnická
Attention OfIng. Anna Lorencovičová
AddressHlavná
TownPoprad
Postal Code05951
Phone+421 527731696
Fax+421 527731617
Class Code45315000
Class DescriptionElectrical installation work of heating and other electrical building-equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-12-03

Construction work

Predmetom zákazky je realizácia Projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1

Poprad Matejovce

Extended TitleZlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce_2
Extended Description

Presný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v

časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov

Deadline Date2022-01-10
Publication Date2021-12-03
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value6212084.03
OrganisationStredná odborná škola elektrotechnická
Attention OfIng. Anna Lorencovičová
AddressHlavná 1400/1
TownPoprad
Postal Code05951
Phone+421 527731696
Fax+421 527731617
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 16, 2022
Predmetom zákazky Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca prestavba a modernizácia objektu Beskyd je prestavba a modernizácia objektu Beskyd so súpisným číslom 192 na parcele č. 1156 k.ú. Čadca...
View more
Deadline: Feb 15, 2022
Predmetom zákazky je výmena obrusnej vrstvy v kompaktnom celom úseku, ktorá má lepšie protišmykovévlastnosti ako súčasný kryt a tzv. zarezanie krajníc na zabezpečenie lepšieho odtoku povrchovej vody dookolitého terénu. Ako...
View more
Deadline: Feb 18, 2022
Predmetom nákupu sú, resp. môžu byť všetky položky katalógu náhradných dielov importéra značky Volkswagen pre autorizovaný servis, ktorým je samotný verejný obstarávateľ
View more