Η κατασκευή του έργου θα περιλαμβάνει:

α. Την κατασκευή ενός κυττάρου επέκτασης και συνέχισης των δραστηριοτήτων της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων, που θα μεγιστοποιεί τη διαθέσιμη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής του χώρου.

β. Την κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες, θα διασφαλίζουν την πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη και λειτουργία όλων των σταδίων λειτουργίας μέχρι την ολοκλήρωση της λειτουργίας της λεκάνης ταφής του Χ.Υ.Τ.Υ. Η έκταση του γηπέδου επί του οποίου θα κατασκευαστεί η λεκάνη επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Υ. έχει επιφάνεια 68.706,18 m2. Η λεκάνη της επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Υ θα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της διατιθέμενης έκτασης αλλά και μέρος της ήδη απαλλοτριωμένης, αφού η βόρεια πλευρά της λεκάνης θα συμπίπτει με τη νότια παρειά της Β' φάσης του υφισταμένου Χ.Υ.Τ.Υ. Το συνολικό εμβαδόν της λεκάνης θα είναι περίπου 67 στρέμματα (συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος μεταξύ της νέας λεκάνης και της υφιστάμενης, όπου θα γίνει η συναρμογή των απορριμματικών αναγλύφων) και η χωρητικότητά της θα ανέρχεται σε απορριμματικό όγκο 1.007.000 m3 συμπεριλαμβανομένων των ενδιαμέσων προσωρινών καλύψεων. Η λεκάνη επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Υ. για λειτουργικούς λόγους θα χωριστεί σε 3 υποκύτταρα. Σκοπός της τμηματικής εκμετάλλευσης του χώρου σε διακριτά υποκύτταρα είναι η δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης απομονωμένων τμημάτων του Χ.Υ.Τ.Υ., το μικρό μέγεθος λειτουργικού χώρου, η μείωση του εκάστοτε ενεργού χώρου ο οποίος συμβάλλει στην παραγωγή στραγγισμάτων και η σταδιακή απόδοση στη φύση των περαιωθέντων και αποκατασταθέντων κυττάρων. Ο διαχωρισμός της λεκάνης σε υποκύτταρα θα δημιουργείται με τη διαμόρφωση «σκαλοπατιών» κατά το σχηματισμό της λεκάνης απόθεσης, τα οποία δημιουργούν ένα φραγμό στην οριζόντια μετακίνηση των ομβρίων υδάτων μεταξύ των υποκυττάρων. Τα κατασκευαστικά έργα θα περιλαμβάνουν:

- Έργα διαμόρφωσης λεκάνης Χ.Υ.Τ.Υ.

- Έργα στεγανοποίησης Χ.Υ.Τ.Υ.,

- Δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων

- Έργα διαχείρισης βιοαερίου

- Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

- Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης

- Έργα υποδομής (περίφραξη, έκπλυση τροχών, Η/Μ)

- Περιμετρική δενδροφύτευση

- Δίκτυο άρδευσης

- Έργα επεξεργασίας στραγγισμάτων

- Έργα οδοποιίας.

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η εξάμηνη δοκιμαστική – αποδοτική λειτουργία της μονάδας αντίστροφης όσμωσης που θα αποτελεί τμήμα των έργων επεξεργασίας στραγγισμάτων.

Extended TitleΕπέκταση του Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων – Γ΄ φάση
Extended Description

Η κατασκευή του έργου θα περιλαμβάνει:

α. Την κατασκευή ενός κυττάρου επέκτασης και συνέχισης των δραστηριοτήτων της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων, που θα μεγιστοποιεί τη διαθέσιμη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής του χώρου.

β. Την κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες, θα διασφαλίζουν την πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη και λειτουργία όλων των σταδίων λειτουργίας μέχρι την ολοκλήρωση της λειτουργίας της λεκάνης ταφής του Χ.Υ.Τ.Υ. Η έκταση του γηπέδου επί του οποίου θα κατασκευαστεί η λεκάνη επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Υ. έχει επιφάνεια 68.706,18 m2. Η λεκάνη της επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Υ θα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της διατιθέμενης έκτασης αλλά και μέρος της ήδη απαλλοτριωμένης, αφού η βόρεια πλευρά της λεκάνης θα συμπίπτει με τη νότια παρειά της Β' φάσης του υφισταμένου Χ.Υ.Τ.Υ. Το συνολικό εμβαδόν της λεκάνης θα είναι περίπου 67 στρέμματα (συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος μεταξύ της νέας λεκάνης και της υφιστάμενης, όπου θα γίνει η συναρμογή των απορριμματικών αναγλύφων) και η χωρητικότητά της θα ανέρχεται σε απορριμματικό όγκο 1.007.000 m3 συμπεριλαμβανομένων των ενδιαμέσων προσωρινών καλύψεων. Η λεκάνη επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Υ. για λειτουργικούς λόγους θα χωριστεί σε 3 υποκύτταρα. Σκοπός της τμηματικής εκμετάλλευσης του χώρου σε διακριτά υποκύτταρα είναι η δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης απομονωμένων τμημάτων του Χ.Υ.Τ.Υ., το μικρό μέγεθος λειτουργικού χώρου, η μείωση του εκάστοτε ενεργού χώρου ο οποίος συμβάλλει στην παραγωγή στραγγισμάτων και η σταδιακή απόδοση στη φύση των περαιωθέντων και αποκατασταθέντων κυττάρων. Ο διαχωρισμός της λεκάνης σε υποκύτταρα θα δημιουργείται με τη διαμόρφωση «σκαλοπατιών» κατά το σχηματισμό της λεκάνης απόθεσης, τα οποία δημιουργούν ένα φραγμό στην οριζόντια μετακίνηση των ομβρίων υδάτων μεταξύ των υποκυττάρων. Τα κατασκευαστικά έργα θα περιλαμβάνουν:

- Έργα διαμόρφωσης λεκάνης Χ.Υ.Τ.Υ.

- Έργα στεγανοποίησης Χ.Υ.Τ.Υ.,

- Δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων

- Έργα διαχείρισης βιοαερίου

- Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

- Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης

- Έργα υποδομής (περίφραξη, έκπλυση τροχών, Η/Μ)

- Περιμετρική δενδροφύτευση

- Δίκτυο άρδευσης

- Έργα επεξεργασίας στραγγισμάτων

- Έργα οδοποιίας.

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η εξάμηνη δοκιμαστική – αποδοτική λειτουργία της μονάδας αντίστροφης όσμωσης που θα αποτελεί τμήμα των έργων επεξεργασίας στραγγισμάτων.

Modifications

Η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει:

α) την κατασκευή ενός κυττάρου επέκτασης και συνέχισης των δραστηριοτήτων της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων, που θα μεγιστοποιεί τη διαθέσιμη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής τού χώρου·

β) την κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες θα διασφαλίζουν την πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη και λειτουργία όλων των σταδίων λειτουργίας, μέχρι την ολοκλήρωση της λειτουργίας τής λεκάνης ταφής του Χ.Υ.Τ.Υ. Η έκταση του γηπέδου, επί του οποίου θα κατασκευαστεί η λεκάνη επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Υ., έχει επιφάνεια 68.706,18 m2. Η λεκάνη της επέκτασης τού Χ.Υ.Τ.Υ. θα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της διατιθέμενης έκτασης, αλλά και μέρος της ήδη απαλλοτριωμένης, αφού η βόρεια πλευρά της λεκάνης θα συμπίπτει με τη νότια παρειά της Β' φάσης του υφισταμένου Χ.Υ.Τ.Υ.. Το συνολικό εμβαδόν ης λεκάνης θα είναι περίπου 67 στρέμματα (συμπεριλαμβανομένου του τμήματος μεταξύ της νέας λεκάνης και της υφιστάμενης, όπου θα γίνει η συναρμογή των απορριμματικών αναγλύφων) και η χωρητικότητά της θα ανέρχεται σε απορριμματικό όγκο 1.007.000 m3, συμπεριλαμβανομένων των ενδιαμέσων προσωρινών καλύψεων. Η λεκάνη επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Υ., για λειτουργικούς λόγους, θα χωριστεί σε 3 υποκύτταρα. Σκοπός της τμηματικής εκμετάλλευσης τού χώρου σε διακριτά υποκύτταρα είναι η δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης απομονωμένων τμημάτων τού Χ.Υ.Τ.Υ., το μικρό μέγεθος λειτουργικού χώρου, η μείωση τού εκάστοτε ενεργού χώρου –ο οποίος συμβάλλει στην παραγωγή στραγγισμάτων, και η σταδιακή απόδοση στη φύση των περαιωθέντων και αποκατασταθέντων κυττάρων. Ο διαχωρισμός της λεκάνης σε υποκύτταρα θα δημιουργείται με τη διαμόρφωση «σκαλοπατιών», κατά τον σχηματισμό της λεκάνης απόθεσης, τα οποία δημιουργούν έναν φραγμό στην οριζόντια μετακίνηση των ομβρίων υδάτων μεταξύ των υποκυττάρων. Τα κατασκευαστικά έργα θα περιλαμβάνουν:

— έργα διαμόρφωσης λεκάνης Χ.Υ.Τ.Υ.,

— έργα στεγανοποίησης Χ.Υ.Τ.Υ.,

— δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων,

— έργα διαχείρισης βιοαερίου,

— έργα αντιπλημμυρικής προστασίας,

— έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης,

— έργα υποδομής (περίφραξη, έκπλυση τροχών, Η/Μ),

— περιμετρική δενδροφύτευση,

— δίκτυο άρδευσης,

— έργα επεξεργασίας στραγγισμάτων,

— έργα οδοποιίας.

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η εξάμηνη δοκιμαστική - αποδοτική λειτουργία της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης, που θα αποτελεί τμήμα των έργων επεξεργασίας στραγγισμάτων.

Οι πρόσθετες εργασίες:α) δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, κατέστησαν αναγκαίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής και είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωσή της,β) δεν μπορούν να διαχωριστούν από αυτήν με την επιλογή νέου Αναδόχου για τεχνικούς λόγους, καθώς σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης αλλά και τα διδάγματα της κοινής πείρας, η εμπλοκή δύο διαφορετικών εργολάβων στο ίδιο έργο είναι απρόσφορη και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην αρτιότητά του ενώ θα προκαλούσε περαιτέρω χρονική καθυστέρηση στο έργο,γ) δεν μπορούν να διαχωριστούν από αυτήν με την επιλογή νέου Αναδόχου για οικονομικούς λόγους, αφού εάν η Αρχή προκήρυσσε νέο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου είναι βέβαιο ότι το κόστος της νέας Σύμβασης θα ήταν αναλογικά αυξημένο σε σχέση με την αρχική. Επίσης, θα έπρεπε να καταβάλλει πρόσθετη δαπάνη στον εγκατεστημένο ανάδοχο για σταλίες μηχανημάτων και προσωπικού του μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων πρόσθετων εργασιών.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2022-07-01
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)
Attention OfΗρακλής Καραμπατσάκης
AddressΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 50, 4ος όροφος
TownChania
Postal Code73135
Phone+30 2821091888
Class Code45222110
Class DescriptionWaste disposal site construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 22, 2022
This procedure is divided into 4 lots for external support in the fields of L1 ICT and operational projects, L2 administration, L3 legal/paralegal and L4 finance and quality. The objective...
View more
Deadline: Sep 13, 2022
Περιλαμβάνει δύο υποέργα ως εξής:• 1ο Υπο-έργο. Περιλαμβάνει τις εργασίες:Επέκταση του διαδρόμου (Runway) προς νότο κατά 300 m, διαμόρφωση ζωνών ασφαλείας και Resa, αναβάθμιση υφιστάμενου πεδίου ελιγμών, επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών,...
View more
Deadline: Sep 28, 2022
Προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου Ακτινολογικού Εργαστηρίου 251 ΓΝΑ
View more