Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект за предвидените в техническите задания интервенции по сградите, които следва да включват:

— всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна ефективност — достигане клас на енергопотребление „С“ или по-висок в зависимост от предписанията на енергийното обследване,

— всички предвидени задължителни мерки, залегнали в техническия паспорт и в доклада за резултатите от обследването за установяване на действителните технически характеристики,

— мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. и Наредба № 4/1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания...

Продължава в поле VI.3).

Extended TitleИнженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, за модернизация на образователната инфраструктура на Национална търговска гимназия, гр. Пловдив и на ПГ по битова техника, гр. Пловдив.
Extended Description

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект за предвидените в техническите задания интервенции по сградите, които следва да включват:

— всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна ефективност — достигане клас на енергопотребление „С“ или по-висок в зависимост от предписанията на енергийното обследване,

— всички предвидени задължителни мерки, залегнали в техническия паспорт и в доклада за резултатите от обследването за установяване на действителните технически характеристики,

— мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. и Наредба № 4/1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания...

Продължава в поле VI.3).

Modifications

Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, за модернизация на образователната инфраструктура на Национална търговска гимназия, гр. Пловдив и на ПГ по битова техника, гр. Пловдив.

С писмо № 99-00-6-1361-1/10.01.2019 г. УО на ОПРР е уведомил МОН, че при разработването на инвест. проекти е необходимо да се спазва изискването на чл. 62, т. 3 от Наредба № 4/1.07.2019 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. С цел спазване на изискването на УО на ОПРР, както и необходимостта от изпълнението на констатирани дейности, които не могат да се изпълнят по технологията описана в заданията за проектиране, се сключи споразумение № BG16RFOP001-3.002-0005-C02-S-7/29.07.2020 г. към договор № BG16RFOP001-3.002-0005-C02-S-2/6.01.2020 г. с предмет „Инженеринг — проектиране, авт. надзор и изпълнение на СМР, за модернизация на образоват. инфраструктура на Национална търговска гимназия, гр. Пловдив и на ПГ по битова техника, гр. Пловдив“. Учреденият в чл. 1 предмет на поръчката се допълва, като на изпълнителя се възлага да изпълни допълнителни дейности на стойност 215 538,90 BGN без ДДС.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-08-05
CountryBulgaria
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationМинистерство на образованието и науката
Attention OfЙовко Йовчев
Addressбул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А
TownSofia
Postal Code1000
Phone+359 29217601
Fax+359 29217612
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 14, 2020
Основната цел на поръчката е избор на изпълнители за изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа в границите на град Пловдив в рамките...
View more
Deadline: Oct 26, 2020
Изпълнение на строително-монтажни работи за реализиране на проект „Реконструкция и надстройка на съществуваща сграда към Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации — гр. Бургас“ в съответствие с технически инвестиционен...
View more
Deadline: Oct 15, 2020
Предметът на обществената поръчка е: „Изграждане на сградни газови инсталации в сградите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания — Благоевград“ ЕООД на ул. „Цанко Церковски“ № 4“.Обхватът...
View more