Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi” o przewidywanej wielkości 35 000 RLM poprzez wykonanie rozbudowy i przebudowy obiektów istniejących oraz budowę nowych obiektów oczyszczalni ścieków. W zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż poszczególnych elementów wyposażenia technologicznego i towarzyszącego, maszyn i urządzeń a także uzyskanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń.

Inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Tucholi, przy ul. Świeckiej 96a.

Prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków prowadzone będą na czynnym obiekcie, zatem należy zapewnić ciągłość pracy oczyszczalni ścieków tj. ciągłość odbioru i oczyszczania ścieków w stopniu gwarantującym utrzymanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z pozwoleniem wodno-prawnym, jakie posiada Zamawiający.

Extended TitleModernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi
Extended Description

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

A. Przebudowę/modernizację obiektów istniejących.

1. Mechanicznego podczyszczania ścieków, w którego skład wchodzi przebudowa :

1) komory rozdzielczej przed budynkiem krat (OB1),

2) budynku krat (OB2),

3) komory rozdzielczej przed piaskownikiem (ob3),

4) piaskownika napowietrzanego (OB4),

2. Przepompowni wielofunkcyjnej (OB5).

3. Biologicznego oczyszczania ścieków, w którego skład wchodzi przebudowa :

1) osadnika wstępnego (OB7),

2) komór zrzutowych osadu wstępnego (OB 8),

3) komory rozdzielczej po oczyszczeniu mechanicznym (OB 9),

4) komory rozdzielczej przed KOCZ (OB10),

5) reaktora biologicznego (KOCZ) (OB 11),

6) komory rozdzielczej po KOCZ (OB12),

7) komory rozdzielczej części pływających (OB13),

8) komory rozdzielczej przed osadnikiem wtórnym (OB14),

9) osadnika wtórnego (OB15), z wyłączeniem robót branży budowlanej,

10) budynku dmuchaw i FeSO2 (OB22).

4. Budynek energetyczny (OB21).

5. Budynek odwadniania (OB19)

6. Komora wód odciekowych (OB20)

B. Budowę nowych obiektów

1. Separator piasku (OB4a),

2. Komora zasuw (OB10a)

3. Stacja zlewcza ścieków dowożonych (P27a)

4. Instalacja separacji grawimetrycznej (P5a)

5. Stacja poboru prób ścieków (P26a, P26b)

6. Reaktor biologiczny deamonifikacji (P1),

7. Komora fermentacyjna WKF (P3),

8. Zbiornik biogazu (P3a),

9. Zbiornik osadu przefermentowanego (P3b),

10. Komora zasuw i pomp za zbiornikiem osadu przefermentowanego (P3c)

11. Budynek operacyjny WKF (P6),

12. Odsiarczalniki biogazu (P8),

13. Studnia kondensatu (P8a),

14. Filtr PP (P8b),

15. Odwadniacz sieciowy (P8c),

16. Węzeł tłoczny (P9),

17. Stacja schładzania/ogrzewania (P9b),

18. Filtr usuwania siloxanów (P9c),

19. Pochodnia biogazu (P10),

21. Stacja zlewcza osadów i tłuszczów dowożonych (P27b)

22. Biofiltry (BioF-00-01, BioF-05-01, BioF-07-01, BioF-01-01, BioF-00-02)

C. Przebudowę oraz rozbudowę obiektów inżynieryjnych związanych z ww:

1. Sieci kanalizacyjnej deszczowej

2. Sieci kanalizacyjnej sanitarnej – odprowadzającej ścieki, osad, tłuszcze

3. Sieci oraz przyłączy wodociągowych (woda pitna)

4. Kabli elektroenergetycznych

D. Budowę obiektów inżynieryjnych związanych z ww. :

1. Instalacji zewnętrznej gazu

2. Instalacji zewnętrznej biogazu

3. Instalacji zewnętrznej CO

4. Instalacji powietrza

5. Sieci wraz z przyłączami wody technologicznej

E. Ukształtowanie terenu

Istniejące ukształtowanie terenu pozostanie bez większych zmian, niewielka niwelacja terenu będzie wykonana ze względu na spadki dróg wewnętrznych i odwodnienie powierzchniowe wokół projektowanych budynków.

F. Uzbrojenie terenu

W ramach inwestycji zaprojektowano sieci, przyłącza oraz instalacje kanalizacji sanitarnej, odcieków, osadów, tłuszczu, gazu, biogazu, CO, wody technologicznej, wody pitnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej oraz powietrza. Projektowana rozbudowa oraz przebudowa sieci kanalizacji, sieci wodociągowej, elektroenergetycznej stanowi połączenie z istniejącymi. Projektuje się nową instalację gazu, biogazu, CO oraz powietrza.

G. Drogi i chodniki.

Dojazd do projektowanych obiektów poprzez istniejący układ dróg wewnętrznych połączonych z drogą publiczną. Do nowych obiektów projektuje się drogi dojazdowe.

Zamawiający zrezygnował z wykonania remontu dróg istniejących, wykonać należy projektowany zakres dróg i chodników oznaczony na rysunku PZT i opisany w przedmiarze robót.

H. Zieleń

Na terenie inwestycji występuje uporządkowana zieleń wysoka i niska. Nie planuje się

wycinki istniejącej zieleni.

I. Instalacja fotowoltaiki

Na dachu hali składowania osadu zaprojektowano instalację fotowoltaiki. o mocy 49,5kWp,

J. Roboty rozbiórkowe

1. W ramach inwestycji należy zlikwidować magazyn osadu oraz wnękę pod przenośnik ślimakowy.

2. W ramach inwestycji przewidziano demontaż oraz likwidację:

Sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej

Sieci wodociągowej

Kabli elektroenergetycznych

Studni betonowych, wpustów

Deadline Date2021-09-27
Publication Date2021-09-14
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPrzedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
AddressTuchola ul. Świecka 68
TownTuchola
Postal Code89-500
Phone+48 523365730
Fax+48 523365752
Class Code45252100
Class DescriptionSewage-treatment plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-30

Sewage-treatment plant construction work

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi” o przewidywanej wielkości 35 000 RLM poprzez wykonanie rozbudowy i przebudowy obiektów istniejących oraz budowę nowych obiektów oczyszczalni ścieków. W zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż poszczególnych elementów wyposażenia technologicznego i towarzyszącego, maszyn i urządzeń a także uzyskanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń.

Inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Tucholi, przy ul. Świeckiej 96a.

Prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków prowadzone będą na czynnym obiekcie, zatem należy zapewnić ciągłość pracy oczyszczalni ścieków tj. ciągłość odbioru i oczyszczania ścieków w stopniu gwarantującym utrzymanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z pozwoleniem wodno-prawnym, jakie posiada Zamawiający.

Extended TitleModernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi
Extended Description

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. przebudowę/modernizację obiektów istniejacych:

1. mechanicznego podczyszczania ścieków, w którego skład wchodzi przebudowa:

1.1. komory rozdzielczej przed budynkiem krat (OB1),

1.2. budynku krat (OB2),

1.3. komory rozdzielczej przed piaskownikiem (ob3),

1.4. piaskownika napowietrzanego (OB4);

2. przepompowni wielofunkcyjnej (OB5);

3. otwartej komory fermentacyjnej na zbiornik retencyjny ścieków (OB17.1 i OB 17.2);

4. biologicznego oczyszczania ścieków, w którego skład wchodzi przebudowa:

4.1. osadnika wstępnego (OB7),

4.2. komór zrzutowych osadu wstępnego (OB 8), komory rozdzielczej po oczyszczeniu mechanicznym (OB 9),

4.3. komory rozdzielczej przed KOCZ (OB10),

4.4. reaktora biologicznego (KOCZ) (OB 11),

4.5. komory rozdzielczej po KOCZ (OB12),

4.6. komory rozdzielczej części pływających (OB13),

4.7. komory rozdzielczej przed osadnikiem wtórnym (OB14),

4.8. osadnika wtórnego (OB15),

4.9. budynku dmuchaw i FeSO2 (OB22);

5. budynku energetycznego (OB21);

6. budynku techniczno-administracyjny (OB23);

7. budynek odwadniania (OB19);

8. komora wód odciekowych (OB20);

2. budowę nowych obiektów

1. separatora piasku (OB4a),

2. komora zasuw (OB10a)

3. stacji zlewczej ścieków dowożonych (P27a)

4. instalacji separacji grawimetrycznej (P5a)

5. stacji poboru prób ścieków (P26a, P26b)

6. reaktor biologiczny deamonifikacji (P1),

7. komora fermentacyjna WKF (P3),

8. zbiornik biogazu (P3a),

9. zbiornik osadu przefermentowanego (P3b),

10. komora zasuw i pomp za zbiornikiem osadu przefermentowanego (P3c)

11. budynek operacyjny WKF (P6),

12. odsiarczalniki biogazu (P8),

13. studnia kondensatu (P8a),

14. filtr PP (P8b),

15. odwadniacz sieciowy (P8c),

16. węzeł tłoczny (P9),

17. stacja schładzania/ogrzewania (P9b),

18. filtr usuwania siloxanów (P9c),

19. pochodnia biogazu (P10),

20. hala składowania osadu/obudowana wiata (P11),

21. stacja zlewcza osadów i tłuszczów dowożonych (P27b),

22. biofiltrów (BioF-00-01, BioF-05-01, BioF-07-01, BioF-01-01, BioF-00-02),

3. przebudowę oraz rozbudowę obiektów inżynieryjnych związanych z ww:

1. sieci kanalizacyjnej deszczowej,

2. sieci kanalizacyjnej sanitarnej – odprowadzającej ścieki, osad, tłuszcze,

3. sieci oraz przyłączy wodociągowych (woda pitna),

4. kabli elektroenergetycznych,

4. budowę obiektów inżynieryjnych związanych z ww:

• instalacji zewnętrznej gazu,

• instalacji zewnętrznej biogazu,

• instalacji zewnętrznej CO,

• instalacji powietrza,

• sieci wraz z przyłączami wody technologicznej,

W ramach inwestycji przewidziano demontaż oraz likwidację:

• sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej,

• sieci wodociągowej,

• kabli elektroenergetycznych,

• studni betonowych, wpustów,

5. ukształtowanie terenu:

istniejące ukształtowanie terenu pozostanie bez większych zmian, niewielka niwelacja terenu będzie wykonana ze względu na spadki dróg wewnętrznych i odwodnienie powierzchniowe wokół projektowanych budynków;

6. uzbrojenie terenu:

w ramach inwestycji zaprojektowano sieci, przyłącza oraz instalacje kanalizacji sanitarnej, odcieków, osadów, tłuszczu, gazu, biogazu, CO, wody technologicznej, wody pitnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej oraz powietrza. Projektowana rozbudowa oraz przebudowa sieci kanalizacji, sieci wodociągowej, elektroenergetycznej stanowi połączenie z istniejącymi. Projektuje się nową instalację gazu, biogazu, CO oraz powietrza;

7. drogi i chodniki:

— dojazd do projektowanych obiektów poprzez istniejący układ dróg wewnętrznych połączonych z drogą publiczną. Do nowych obiektów projektuje się drogi dojazdowe.

Nawierzchnię dróg wykonać według projektu branżowego drogowego, w zakresie ustalonym Projektem Zagospodarowania Terenu w zakresie dróg i przedmiarem robót.

Powierzchnie dróg ułożone z odpowiednimi spadkami w kierunku wpustów z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej;

8. zieleń

Na terenie inwestycji występuje uporządkowana zieleń wysoka i niska. Nie planuje się wycinki istniejącej zieleni.

Deadline Date2021-08-17
Publication Date2021-07-30
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPrzedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
AddressTuchola, ul. Świecka 68
TownTuchola
Postal Code89-500
Phone+48 523365730
Fax+48 523365752
Class Code45252100
Class DescriptionSewage-treatment plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-03-23

Wastewater treatment plant construction work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tucholi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tucholi, przy ul. Świeckiej 96a.

Wielkość oczyszczalni wyrażona w RLM wynosi: 35 000 RLM.

Dobowa ilość ścieków:

— średnia: 3 659 m3/d,

— maksymalna: 6 000 m3/d,

— maksymalny przepływ godzinowy: 600 m3/h.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucholi obejmuje zakresem wszystkie obecnie istniejące obiekty oraz budowę obiektów nowych.

Extended TitleModernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi
Changes
Section:
II.2.5
Previous text:
New text:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-03-23
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPrzedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
Addressul. Świecka 68
TownTuchola
Postal Code89-500
Phone+48 523365730
Fax+48 523365752
Class Code45252127
Class DescriptionWastewater treatment plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-03-15

Wastewater treatment plant construction work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tucholi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tucholi, przy ul. Świeckiej 96a.

Wielkość oczyszczalni wyrażona w RLM wynosi: 35 000 RLM

Dobowa ilość ścieków:

— Średnia: 3 659 m3/d.

— Maksymalna: 6 000 m3/d.

Maksymalny przepływ godzinowy: 600 m3/h.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucholi obejmuje zakresem wszystkie obecnie istniejące obiekty oraz budowę obiektów nowych.

Extended TitleModernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi
Extended Description

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Przebudowę/modernizację:

a) mechanicznego podczyszczania ścieków, w którego skład wchodzi przebudowa: komory rozdzielczej przed budynkiem krat, budynku krat, komory rozdzielczej przed piaskownikiem, piaskownika napowietrzanego;

b) przepompowni wielofunkcyjnej;

c) otwartej komory fermentacyjnej na zbiornik retencyjny ścieków;

d) biologicznego oczyszczania ścieków, w którego skład wchodzi przebudowa: osadnika wstępnego, komór zrzutowych osadu wstępnego, komory rozdzielczej po oczyszczeniu mechanicznym, komory rozdzielczej przed KOCZ, reaktora biologicznego (KOCZ), komory rozdzielczej po KOCZ, komory rozdzielczej części pływających, komory rozdzielczej przed osadnikiem wtórnym, osadnika wtórnego, budynku dmuchaw i FeSO2;

e) budynku energetycznego;

f) budynku techniczno-administracyjny;

g) budynku odwadniania;

h) komory wód odciekowych.

2. Budowę:

a) budynku separatora piasku, wraz z pompownią pulpy piaskowej;

b) komory zasuw przed reaktorem biologicznym;

c) stacji zlewczej ścieków dowożonych;

d) instalacji separacji grawimetrycznej;

e) stacji poboru prób ścieków;

f) reaktora biologicznego deamonifikacji;

g) komory fermentacyjnej WKF;

h) zbiornika biogazu;

i) zbiornika osadu przefermentowanego;

j) komory zasuw i pomp za zbiornikiem osadu przefermentowanego;

k) budynku operacyjnego WKF;

l) odsiarczalnikówi biogazu;

m) studni kondensatu;

n) filtra PP;

o) odwadniacza sieciowego, węzła tłocznego;

p) stacji schładzania/ogrzewania;

q) filtra usuwania siloxanów;

r) pochodni biogazu;

s) hali składowania osadu/obudowana wiata;

t) stacji zlewczej osadów i tłuszczów dowożonych;

u) biofiltrów (BioF-00-01, BioF-05-01, BioF-07-01, BioF-01-01, BioF-00-02).

3. Przebudowę oraz rozbudowę obiektów inżynieryjnych związanych z:

a) sieciami kanalizacji deszczowej;

b) sieciami kanalizacji sanitarnej – odprowadzającej ścieki, osad, tłuszcze;

c) sieciami oraz przyłączami wodociągowymi;

d) kablami i urządzeniami elektroenergetycznymi.

4. Budowę obiektów inżynieryjnych związanych z:

a) instalacją zewnętrzną gazu;

b) instalacją zewnętrznej biogazu;

c) instalacją zewnętrznej CO;

d) instalacją powietrza;

e) sieciami wraz z przyłączami wody technologicznej;

f) instalacją paneli fotowoltaicznych.

5. Rozbudowę i modernizację dróg, chodników i placów.

Publication Date2021-03-15
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationPrzedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
AddressTuchola, ul. Świecka 68
TownTuchola
Postal Code89-500
Phone+48 523365730
Fax+48 523365752
Class Code45252127
Class DescriptionWastewater treatment plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 25, 2021
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa Centrum Przesiadkowego w ramach zadania: „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku", który obejmuje:1) wykonanie dokumentacji projektowej,2) wykonanie robót budowlanych, 3) sprawowanie nadzoru autorskiego.
View more
Deadline: Oct 25, 2021
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz kompleksowa realizacja zadania p.n.: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Nadmie wraz z niezbędną infrastrukturą. Przedmiot zamówienia obejmuje całokształt prac i obowiązków...
View more
Deadline: Oct 19, 2021
Niniejsze postępowanie stanowi część zamówienia w ramach „Miejskiego programu wymiany źródeł ogrzewania”.Termin realizacji zamówienia: do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym), w...
View more