Дейността предвижда доставка на хляб и хлебни изделия съобразно количествата и видовете продукти, посочени в Приложение № 2, неразделна част от документацията на настоящата обществена поръчка.

Пълният обхват на дейностите е подробно описан в Техническата спецификация и документацията за участие.

Extended Title„Дoставка на хранителни продукти”
Extended Description

Дейността предвижда доставка на хляб и хлебни изделия съобразно количествата и видовете продукти, посочени в Приложение № 2, неразделна част от документацията на настоящата обществена поръчка.

Пълният обхват на дейностите е подробно описан в Техническата спецификация и документацията за участие.

Modifications

Дейността предвижда доставка на хляб и хлебни изделия съобразно количествата и видовете продукти, посочени в Приложение № 2, неразделна част от документацията на настоящата обществена поръчка.

Пълният обхват на дейностите е подробно описан в Техническата спецификация и документацията за участие.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2024-01-26
CountryBulgaria
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Attention OfМария Ангелиева
Addressбул. БЪЛГАРИЯ № 2
TownPazardzhik
Postal Code4400
Phone+359 34402258
Class Code15000000
Class DescriptionFood, beverages, tobacco and related products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

„Доставка на реактиви, медицински изделия и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово”
View more
Обособена позиция №1 с предмет: "Доставка на елегазови прекъсвачи ВН за 110 kV", включва доставка по заявка чрез покупка на елегазови прекъсвачи за номинално напрежение 110 kV със стоманени носещи...
View more
Обект на поръчката: обществената поръчка включва дейности с повече от един обект по смисъла на чл. 11, ал. 1 отЗОП във вр. с чл. 3 от ЗОП (а именно: доставки...
View more